Maandag 28 mei (3km en 5km zichtbaar)

Dinsdag 29 mei (3km en 5km zichtbaar)

Woensdag 30 mei (3km en 5km zichtbaar)

Donderdag 31 mei (3km en 5km zichtbaar)